plen
Dzisiaj 06 grudnia 2022
-0oC
Aktualności

Woda to życie. Dyskusja na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

piątek, 2022-09-09

Burmistrz Rejowca Fabrycznego na zaproszenie Organizatorów wziął udział w panelu dyskusyjnym w czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Była to dyskusja 
nt. zapobiegania suszy i odpowiedzialnego gospodarowania wodą.

To dzisiaj bardzo ważny problem i wyzwanie naszych czasów – mówi burmistrz Stanisław Bodys. Nie tylko dla samorządów, ale dla nas wszystkich. Polska ma bardzo małe zasoby wody i znajduje się w grupie państw, którym grozi deficyt. 
Na jednego mieszkańca przypada około 1 800 m3 słodkiej wody na rok. W czasie suszy wskaźnik ten spada poniżej 1000 m3. Przeciętny Europejczyk ma do dyspozycji ok. 4 500 m3 na rok. Najwięcej wody zużywa przemysł i rolnictwo. Natomiast według ekspertów nawet 90% zużywanej w  gospodarstwach domowych wody przeznaczonych jest na cele niezwiązane ze spożyciem. Gdy do tego dodamy, 
że w Polsce zatrzymujemy zaledwie 6,5% odpływających wód, podczas gdy moglibyśmy zatrzymywać 15% (a w Hiszpanii to np. 40%), to widzimy ile problemów jest do rozwiązania.
Potrzebne są kompleksowe działania – dodaje burmistrz Bodys. Zarówno dotyczy to poprawy zasobów, jak też jakości wody. Więc też likwidacja zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych (nadal ¼ Polaków nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej). Niezbędne jest przyspieszenie w  retencjonowaniu wody. Potrzeba zarówno dużych zbiorników wody w  sąsiedztwie rzek, jak też retencji lokalnej i regionalnej. Mówi o tym też dokument Wód Polskich, który dotyczy Programu Poprawy Retencji. Koszty szacowane są na około 12 mld zł. Powstają już lokalne Partnerstwa ds. Wody. Konkretne działania muszą zdecydowanie przyspieszać. Mówią o tym eksperci, praktycy i samorządowcy. Inne ważne działania to odtworzenie zaniedbanej melioracji oraz renaturyzacja małych rzek i cieków wodnych. Samorządy opowiadają się zdecydowanie za retencją rozproszoną, czyli drobnych inwestycji, które szybko pozwolą spowolnić odpływ wód. Niezwykle ważną sprawą jest też dbałość 
o jakość wody, czyli modernizacja starych sieci wodociągowych. Do tego zobowiązuje nas implementowana zmieniona dyrektywa Komisji Europejskiej, która musi być wdrożona już w styczniu 2023 roku.
W tym kompleksowym podejściu do przeciwdziałania skutkom suszy oraz odpowiedzialnego wykorzystania wód bardzo ważna jest edukacja ekologiczna już od wieku przedszkolnego. Musimy zmieniać stare, złe nawyki i uczyć się stosować nowych, odpowiedzialnych zachowań. Bez wody nie ma życia. A wody niestety nie da się niczym zastąpić. Jesteśmy od niej całkowicie zależni. To definiuje współistnienie człowieka z wodą. Tak można podsumować panel w czasie Forum Ekonomicznego w  Karpaczu, w którym aktywnie uczestniczyłem reprezentując Unię Miasteczek Polskich i samorządy Polski lokalnej – podsumowuje burmistrz Stanisław Bodys.
Rejowiec Fabryczny, 09.09.2022