Dzisiaj 24 kwietnia 2024
8oC

Położenie

Rejowiec Fabryczny to miasto w powiecie chełmskim, położone w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Leży niedaleko granicy z Ukrainą (23017'E i 51005'N) - 50 km na wschód od Lublina i ok. 20 km na zachód od Chełma. Od zachodu i północy miasto graniczy z gminą Rejowiec Fabryczny, natomiast od południa i wschodu z gminą Rejowiec. Według podziału fizycznogeograficznego Polski (J. Kondracki, 1988 r.) miasto Rejowiec Fabryczny leży w zasięgu obszaru Pagórów Chełmskich, wchodzących w skład makroregionu Polesie Wołyńskie. W Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych znajduje się północny fragment obszaru miasta, leżący w Pawłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Obszar ten rozciąga się na północ od granicy miasta i biegnie w kierunku zachodnim, obejmując dolinę rzeki Wieprz. Przez dolinę rzeki Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu styka się z Nadwieprzańskim Parkiem Krajobrazowym na północy i Grabowiecko - Strzeleckim Obszarem Chronionego Krajobrazu na południu.
Obszar miasta, o powierzchni 14 km kw., przecina równoleżnikowo linia kolejowa i droga międzyregionalna w kierunku wschód - północny zachód, dzieląc miasto na dwie części: południową - o charakterze rolniczym, położoną na glebach o dużej przydatności dla rolnictwa oraz północną, skupiającą główne punkty usługowe miasta i zabudowę mieszkaniową. Jest to obszar o słabszych bonitacyjnie glebach, z rezerwą terenową na inwestycje i pod budownictwo mieszkaniowe. Liczba mieszkańców Rejowca Fabrycznego wynosi obecnie 5 tys. osób.

Miasto położone jest na ważnym szlaku kolejowym, wiodącym z Warszawy przez Lublin, Chełm, aż do granicy państwa w Dorohusku. Szlak skomponowany jest z szerokotorową linią z Jagodina (Ukraina) do Zawadówki. Co więcej, Rejowiec Fabryczny położony jest w niewielkiej odległości (8 km) od drogi krajowej S12 Warszawa - Lublin ? Dorohusk. Lokalizacja miasta pozwala wiązać przyszłość z aktywizacją współpracy transgranicznej i wymiany handlowej pomiędzy Unią Europejską, a Ukrainą oraz innymi państwami Wspólnoty Niepodległych Państw.

Miejscowości znajdujące się na terenie gmin ościennych mają charakter rolniczy. Przyległe do miasta tereny są bogato zalesione. Istnieją tu również stawy hodowlane. Stwarza to warunki do podejmowania działalności związanej z przetwórstwem rolno ? spożywczym oraz hodowlą i przetwórstwem ryb słodkowodnych. Zalesione obszary wiejskie oraz występowanie zbiorników wodnych to także elementy sprzyjające rozwojowi agroturystyki i wypoczynku, z dala od miejskiego zgiełku.

Na skróty

Aktualności

Aktualności

List Burmistrza do Mieszkańców w sp...

czytaj więcej
19.04.2024
Aktualności

Remont ulicy Złotej. Kolejne pienią...

czytaj więcej
18.04.2024
Aktualności

Rusza kolejna inwestycja za 4 mln 600 tys. zł

czytaj więcej
18.04.2024
Aktualności

Budimex w Rejowcu Fabrycznym

czytaj więcej
17.04.2024