Dzisiaj 24 lipca 2024
15oC

Ludność

Ludność
Liczba zameldowanych mieszkańców Rejowca Fabrycznego na koniec 2023 r. wynosiła 4.115 osób, ale liczba ta sukcesywnie się zmniejsza. Na przestrzeni ostatnich 11 lat (od 2012 r.) ubyło 427 zameldowanych mieszkańców. Głównym powodem jest migracja ludności do pracy do większych miast i za granicę. Młodzi ludzie po studiach nie wracają już do miejsca zameldowania, lecz planują swoje życie osobiste  w większych ośrodkach. Z roku na rok zmniejsza się liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, a zwiększa w wieku poprodukcyjnym. Starzenie się ludności jest nieuchronnym skutkiem długookresowego spadku dzietności
i umieralności, obserwowanym skali całego kraju. Średnia gęstość zaludnienia, ustabilizowała się na poziomie 340 osób na km2. Niewielki wzrost liczby ludności występował do roku 1998 (od roku 1991 o 337 osób), natomiast od tego momentu utrzymywał się na stałym poziomie. Od 2003 roku obserwuje się stały spadek ludności miasta.

Ludność wg płci i grup ekonomicznych stan na 31.12.2023 r.

ludnosc tab1

Struktura demograficzna ludności

Struktura demograficzna ludności miasta pod względem płci charakteryzuje się przewagą liczby kobiet w ogólnej liczbie mieszkańców. 

Od dekady zwracają uwagę następujące prawidłowości:

  • systematyczne zmniejszanie się liczby ludności;
  • stały spadek liczby dzieci i młodzieży oraz ich udziału w ogólnej liczbie ludności;
  • zmniejszanie się wielkości populacji w wieku produkcyjnym i jej udziału
    w ogólnej liczbie ludności, a także starzenie jej się (wzrost liczby i udziału osób
    w wieku 55–64 lata);
  • przyśpieszenie procesu starzenia się ludności (wzrost liczby i udziału w ogóle populacji osób w wieku 60+ lub 65+). 

Demografia ludności w kategoriach wiekowych, stan na 31.12.2023 r.

ludnosc tab2

Przyrost naturalny

Przyrost naturalny ludności charakteryzuje się znacznymi wahaniami,
z widoczną tendencją spadkową. Przyrost naturalny ludności w Rejowcu Fabrycznym na przestrzeni lat był zmienny, jednak od 2020 roku jest to ujemny poziom. W danej liczbie urodzeń każdego rocznika zawarte są również urodzenia, które zarejestrowane zostały za granicą, a akty urodzeń zostały transkrybowane
w miejscowym USC. Jednak dzieci te mieszkają za granicą, tam chodzą do przedszkola lub szkoły, mimo że są ujęte do statystyki urodzeń w Rejowcu Fabrycznym. 

Od 2019 roku obserwujemy spadek liczby zawartych małżeństw. Przemiany te współwystępują ze spadkiem skłonności do zawierania małżeństw, a także większą skłonnością do tworzenia związków niemałżeńskich. Współczesne warunki podejmowania decyzji o dziecku są kształtowane przez aspiracje życiowe młodych osób, oczekiwania wobec partnera oraz ich percepcję rodzicielstwa, w tym kosztów
i korzyści związanych z wychowywaniem dzieci. Zależą one od dokonujących się przemian społecznych, zmiany systemu wartości i stylu życia, społecznych ról płci oraz rosnącego znaczenie wykształcenia i kompetencji.

          Przyrost naturalny 

ludnosc tab3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na skróty

Aktualności

Aktualności

Dzień Rejowca Fabrycznego

czytaj więcej
23.07.2024
Aktualności

Boisko dla najmłodszych otwarte...

czytaj więcej
19.07.2024
Aktualności

Zostań rodziną zastępczą

czytaj więcej
19.07.2024
Aktualności

Turniej piłki nożnej

czytaj więcej
18.07.2024